Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Vedtekter

MELLAND FORTS VENNER

 

VEDTEKTER                       

Vedtatt på årsmøte 17.04.07

Vedtatte endringer i §6 på årsmøtet 23.03.09

Vedtatte endringer i § 4 på årsmøtet 12.03.2013

Vedtatte endringer i § 3 og 6 på årsmøtet 20.03.2018

Vedtatte endringer i § 6 på årsmøtet 21.04. 2022


§ 1. FORMÅL

Melland forts venner skal være en selvstendig forening.

Den skal arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne, formidling av kulturhistorie, i tillegg til å bidra til naturopplevelser fra området.

HERUNDER:

  • Sikring av bunkere og andre synlige spor mot ytterligere forfall.
  • Gjøre innsamlet kunnskap og fortsområdet tilgjengelig for publikum.
  • Tilbakeføring av anlegg til opprinnelig stand, i den grad det er mulig og hensiktsmessig.

 § 2. MEDLEMSSKAP

Personlig medlemskap er åpent for alle. Private bedrifter, institusjoner, lag og foreninger m.m. kan være medlemmer. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

§ 3. STYREt

Foreningen ledes av et styre bestående av fem personer. Blant styremedlemmene velges leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Første og andre varamedlem til styret er på valg hvert år.

Styreleder velges for ett år. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Styremedlemmene velges for to år, slik at de blir på valg annethvert år.

Styret kommer med forslag til årsmøtet på revisor.

Valgnemnd:

Valgnemnda skal bestå av tre personer, og velges for tre år. Ett medlem velges hvert år. det medlemmet som har ett år igjen, er leder for valgnemnda.

Styret kommer med forslag til årsmøtet på nytt medlem. 

 

§ 4. STYRETS SAMMENSETNING

For å ivareta venneforeningens formål, skal styret være sammensatt av en representant fra grunneier for området, og en representant utnevnt fra Aure Historielag. Disse velger sine representanter og personlige vara.  De øvrige velges fra medlemsmassen.

 

§ 5. Styret sammenkalles når lederen beslutter det, eller etter oppfordring fra minst to av styremedlemmene, og er beslutningsdyktig ved simpelt flertall.

 

§ 6. ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes hvert år inne utgangen av april. Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, må være styret i hende innen fjorten dager før møtedato.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal foreta valg av dirigent og referent, årsberetning, framlegging av revidert regnskap, fastsetting av kontingent, behandle saker, valg av leder og resterende styre, samt to varamedlemmer til styret, videre revisor og medlemmer til valgnemnda. Styret konstituerer seg selv i valg av nestleder, sekretær og kasserer.

Årsmøtet kunngjøres minimum tre uker før årsmøtet.

 

§ 7. Hvert medlemskap gir en stemme på årsmøtet.

 

§ 8. vedtektsendring

 Forslag om vedtektsendring skal kunngjøres sammen med innkalling av årsmøtet.

Endring av vedtekter fattes ved 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter.