Startsiden | Historikk | Nyere tid | Linker | Medlemmer | Gjestebok | Kontakt
Nyere tid
Tips en venn

Hovedplan for melland fort


Hovedplanen tar utgangspunkt i vedtektene § 1.

Innledning

I 1944 startet byggingen av det tyske Støttepunkt Melland for å overvåke Trondheimsleia, ved gården Finset på Skardsøya i Aure Kommune. Vest-batteriet besto av 4 stk 15 cm tyske feltartillerikanoner, KRUPP K.16, mens 4 stk. 10,5 cm franske feltartillerikanoner, SCHNEIDER K.331, var plassert på Øst-batteriet. I tillegg var det mange mindre kanoner og andre våpen. Det ble bygget en jernbane fra Drageide til Øst-batteriet på flere kilometer.
Etter krigen ble batteriene fjernet, men det er mange synlige spor i terrenget av kanonstillinger, bunkere, jernbanetrase, hustufter og andre ting.
Støttepunkt med nærliggende områder byr på flotte naturopplevelser i variert natur. I området ligger blant annet fjellhulen ”Jutulholet” med sine sagn og andre fjellgrotter .Området er mye brukt til turterreng.
Vættaheia som ligger øst for Støttepunkt Melland, knytter området til en tusenårig forsvarshistorie som vardested. Senere var det plassert en kystmeldestasjon der. Vættaheia er i dag mye brukt som turmål. Den optiske telegrafen mellom Kristiansund og Trondheim under syvårskrigen, som var ferdig i 1809, gikk også i dette området.

Formål
Melland Forts Venner skal arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne, formidling av kulturhistorie, i tillegg til å bidra til naturopplevelser fra området og utvikle stedet til et godt opplevelse og rekreasjonsområde.
Tiltak:
- Sikring av bunkere og andre synlige spor mot ytterligere forfall.
- Gjøre innsamlet kunnskap/ matriell og fortsomsåde tilgjengelig for publikum.
- Tilbakeføring av anlegget til opprinnelig stand, i den grad det er mulig og hensiktsmessig.
- Legge til rette for naturopplevelser der fortsområdet, Jutulholet Vættaheia og kystnaturen mot Trondheimsleia er noen av momentene.Informasjon

God og lettfattelig informasjon om Melland Fort er av avgjørende betydning for stedes interesse. Jutulholet med sine sagn, Vættaheia med en gammel kystmeldestasjon i nærheten og annen relevant informasjon må inngå i informasjonspakken.
Tiltak: - Det opprettes hjemmeside for Melland Fort der aktuell informasjon blir lagt inn.
- Det utarbeides en helhetlig informasjonsplan for området

Tilgjengelighet.

Det er kommunal veg til Finset med parkeringsplass. Derfra er det en jordbruksveg av traktorstandard til den nord østlige dyrkamarka på Finset. Denne vegen er ikke åpen for alminnelig motorferdsel. Videre til Fortet er det en gangsti på ca. 500m som går i myr og skogsterreng. Området er i dag noe igjengrodd av furu og lauvskog. Det er viktig at folk flest får tilgjengelighet til fortet, og at rullestolbrukere også kan komme fram der det er mulig og legge til rette for det. Det er også nødvendig og komme fram med varer og utstyr i forbindelse med restaureringsarbeidet.
Tiltak:
- Området ved fortet ryddes for uønsket vegetasjon.
- Det bygges en ny veg som tilfredsstiller kravene til rullestolbrukere og som kan trafikkeres med traktor og bil fra jordbruksvegen til vestre kanonstilling ved fortet på ca 500 m. Vegbyggingen må foretas så skånsomt som mulig, så krigsminner ikke blir
ødelagt. Det tas sikte på å bruke eksisterende jernbanetrase der det er fjellskjæringer. Endestuffene skal bevares. Vegen skal ikke være åpen for alminnelig motorferdsel.
- Det bygges en gangsti fra vestre kanonstilling til kommandobunker og tilbake øst for ”Kruttjønna” til jernbanetraseen ca 200m som tilrettelegges for rollestolbrukere. - Det bygges en rasteplass vest for kommandobunkeren i tilknytning til gangstien med utsikt til Trondheimsleia, som blir tilgjengelig for rullestolbrukere.
- Steinlagt gangsti i administrasjonsområdet istandsettes i sin opprinnelige stand.
- Sti til Østbatteriet, Jutulholet og Vættaheia synliggjøres og merkes. - Det settes opp informasjon i henhold til informasjonsplan for området.
Det forutsettes at det utløses ekstra midler til tilretteleggelse for rullestolbrukere.Krigsminner.

Det er mange bunkere, kanonstillinger, jernbanetrase og andre krigsminner fra bygningsmassen og installasjoner på stedet. Disse kan være delvis gjengrodde og kan være lite tilgjengelige og informative for publikum.
Tiltak:
- Bunkere, kanonstillinger, jernbanetrase og andre krigsminner ryddes og sikres slik at folk kan bevege seg både inne og ute uten fare. De settes mest mulig i opprinnelig stand. - En bunker med god adkomst til vegen ved vestre kanonstilling, restaureres til museum. - Det vurderes å bygge hus over vestre kanonstilling mellom to bunkere for oppbevaring av større gjenstander og eventuelt andre formål. - Det kan bli aktuelt å rekonstruere andre bygninger eller konstruksjoner som for eksempel finsketelt.
- Det settes opp informasjon i henhold til informasjonsplan for området.

Krigsmateriell.

Etter krigen ble det meste av krigsmateriellet fjernet. Noen få rester fra kanoner, kanonstillinger og jernbane ligger igjen. Det har lykkes å samle inn noen gjenstander som: jernbaneskinner, vogner, strømaggregat, ovner, og div. andre ting. Det er viktig å prøve å samle inn så mange ting som mulig fra krigen.
Tiltak.
- Det innsamlede materiellet istandsettes i den grad det lar seg gjøre, og utstilles på Melland Fort
- Arbeide med å få tak i flere ting fra krigen må prioriteres. - Det utarbeides planer for restaurering og utstilling av dette materiellet.
- Det settes opp informasjon i henhold til informasjonsplan for området.

ØkonomiDet er viktig at Melland Forts Venner har så mange medlemmer som mulig. I økonomisk sammenheng er det viktig og få bedrifter, lag og organisasjoner som medlemmer, da disse betaler en større årsavgift enn enkeltmedlemmer. Besøkende kan også være en inntektskilde i fremtiden. Melland Fort må få tak i offentlige og private midler der det er mulig.
Tiltak:
- Når delprosjekter blir ferdig prosjektert, søkes det om kulturmidler både i offentlige og private instanser
- Arbeider som egner seg til det, blir basert på dugnad.
- Det blir tilrettelagt slik at besøkende kan betale for seg.


Aure 30.06.08.Kåre Torseth
styreleder