Startsiden | Historikk | Nyere tid | Linker | Medlemmer | Gjestebok | Kontakt
Startsiden

referat

Endret: 11.09.2009

 

referat

Årsmøte den 23.03.09

Tilstede: Ivar Vik, Alex Kurbanov, Lars M. Dromnes, Terje Thevik, Tore, Olav Melland, Pål Erik Røkkum, Olav Magerøy, Magne Vaag, Harald O. Kalland, John Næss, Konrad Husby, Thore Jarl Lindaas, Jan Melland, Karstein Yttervik, Svein Ulrik Olsen, Anton Yttervik, Ivar Olaf Halse, Johannes Finset, Kåre Torseth, Sture Karlsen, Ingvild Bakk
Møteleder: Kåre Torseth
Kåre Torseth ønsker velkommen og informerer om programmet for kvelden. Forslag om å flytte sak 3 ned til punkt 8 for innkomne saker, dette er en sak som har kommet inn fra styret.
1. Konstituering.
Valg av møteleder, sekretær, 2 til å skrive under protokoll
Møteprotokoll: Lars Barlaup
Konrad Husby
Sekretær: Ingvild Bakk

2. Årsmelding
Det er i dag 55 medlemmer med i Melland Forts Venner, av disse er 7 lag og organisasjoner. I året som har gått har det vært 6 styremøter.
Det er oppnevnt 4 arbeidsgrupper med 3 medlemmer i hver.
Det har vært 2 dugnader, en om våren og en på høsten.
De første midler fra det offentlige er kommet inn, beløp på kr. 15000.
Benker og bord skal settes ut til sommeren.
Melland Fort Venner er med på ”Grasrotprosjektet”, dvs. at en kan melde fra når en tipper at en vil støtte Mellan Forts Venner.
Det blir konsert i Jutulholet i Juni.
Hjertemars ut til Melland Fort i Aureveka.
Johannes Finset skal skrive under på at det ikke er heftelse ved bruk av vei, og ellers informerte at vei ned til minnestøtte i fjæra er grusa opp. Han understreker at området skal inngå i området til Melland Forts Venner.
Han gir også en honnør til Kåre Torseth for engasjementet i fortet.

Årsmeldingen godkjent.

3. Revidert rekneskap
Kommentert at det skulle kommet fram hvem som er personlig medlemmer og hvem som er bedrifter i regnskapet om inntekter fra medlemskap.

Regnskapet blir godkjent.


4. Fastsetting av kontingent
Styret har ikkje gått inn for forandringar på kontingent, og foreslår at den fortsatt skal være kr. 200 for medlemmer og kr. 1000 for bedrifter.

Det blir vedtatt at kontigentenen fortsetter slik som den er.

5. Arbeidsplan for 2009
Det skal tinglyses bruksavtale med grunneier med en varighet av 40 år.
Det skal lages et midlertidig informasjonshefte i løpet av året.
Til bord og benker skal det brukes virke av malmfuru.
Bunkers skal få nytt tak.
Innsamling av bildemateriell og historier fra under krigen i Aure kommune.
ABUS, 9. trinn skal rydde et kulturminne, det blir like før skolestart.
MFV er med i konkurranse som direktoratet for naturforvaltning har lyst ut.
Skal lage grillplass med utsikt ut over Trondheimsleia.
Konsert i Jutulholet med Klæbu damekor og Artig læll. Reiste seg spørsmål om hvordan er det med sikkerhet og ansvar.
Ønske om bruk av gjestebok på hjemmesida.

Handlingsplan godkjent med anmerkninger.

6. Budsjett
Diskutert andre inntektsmuligheter utenom kontingent.
Begynne å ta betalt for guiding og ha faste priser.
Forslag om å lage til turmarsj.

Budsjettet godkjent.

7. Innkomne saker: Vedtektsendring
Forslag om å forandre teksten i § 3 og § 6.
I § 3 er det ikke nødvendig med endring.
Forandringen i § 6 blir vedtatt og ordlyden blir som følger:

§6 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år inne utgangen av mars. Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager før møtedato.
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal foreta valg av dirigent og referent, årsberetning, framlegging av revidert regnskap, fastsetting av kontingent, behandle saker, valg av leder og resterende styre, samt revisor og medlemmer til valgnemda som er på valg. Styret konstituerer seg selv.
Årsmøte kunngjøres minimum 3 uker før årsmøte.8. Valg
Leder: Kåre Torseth vara: Harald O. Kalland (for historielaget)
Johannes Finset 2 år vara: Ragnhild Finset
Sture Karlsen vara: Tore Jarl Lindaas (for ANF)
Ivar Halse 1 år
Jan Tore Melland 2 år

2 vara for 1 år: Jøran Uøfsnes
Terje Tevik
Revisor: Håvard Aukan
Valgnemda: Magne Vaag 1 år leder (2010)
John Næss 2 år (2011)
Hans Kiplesund 3 år (2012)
Underskrift:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..